Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz

(dále jen Pravidla)I. Výklad pojmů
II. O vyhlašovatelích
Vyhlašovatel se zavazuje, že jím deklarovaný zájem vyjednat cenové a obchodní podmínky na nákup předmětu e-aukce je skutečný, pokud není předem deklarováno jinak.
Pro řádný průběh on-line výběrového řízení vyhlašovatel zajistí:
III. O dodavatelích
Dodavatel potvrzuje prostou účastí v on-line výběrovém řízení, že jím deklarovaný zájem vyjednat cenové a obchodní podmínky na prodej předmětu e-aukce je skutečný.
IV. O poskytovatelích, pozorovatelích a ostatních osobách
V procesu přípravy, realizace a vyhodnocení on-line výběrového řízení se vedle vyhlašovatele a dodavatelů, resp. odběratelů - v případech prodejních výběrových řízeních, mohou podílet na výsledku také další osoby, z nichž nejčastěji jde o poskytovatele, administrátora a pozorovatele.
V. Zadávací kolo
Dle harmonogramu v pozvánce je zpřístupněna e-aukční síň pro podávání nabídek, k seznámení se s funkčností systému a s jeho obsluhou. V tomto kole vidí dodavatel jen svou nabídku a může ji libovolně měnit. Čas ukončení zadávacího kola se nemusí krýt s časem zahájení kola soutěžního. Pokud se dodavatel nepřihlásí do zadávacího kola a nepředloží nabídku, pak o možnosti jeho účasti v soutěžním kole rozhoduje vyhlašovatel. Poslední vložené nabídky dodavatelů do zadávacího kola jsou jejich vstupní nabídky do kola soutěžního, resp. mezikola.
VI. Mezikolo
V průběhu mezikola je e-aukční síň pro podávání nabídek dodavatelů uzavřena a je tak administrátorovi vytvořen časový prostor pro k provedení formální i věcné kontroly správnosti předložených nabídek. V případě zjištění evidentní chyby či jiné zvláštnosti v předložené nabídce kontaktuje administrátor dodavatele se žádostí o vysvětlení. V případě, že vysvětlení bude neuspokojivé (u nákupní e-aukce se rozumí např. výrazně nízká cena odpovídající zboží jiné kvality, eventuálně chyba dodavatele při typování údaje do e-aukční síně), může vyhlašovatel rozhodnout o vyřazení této položky nebo umožní tomuto dodavateli zjištěnou chybu odstranit. Odstranění chybového údaje provede administrátor e-aukce. Mezikolo není povinné. Pokud vyhlašovatel mezikolo nepožaduje, pak na ukončené zadávací kolo navazuje v ohlášeném čase soutěžní kolo e-aukce.
VII. Soutěžní kolo
Soutěžní kolo je zahájeno dle časového plánu uvedeného v pozvánce.
VIII. Ukončení e-aukce
On-line výběrové řízení může být ukončeno:
Ukončením e-aukce se rozumí ukončení soutěžního kola. Tímto okamžikem se zastavuje příjem nových nabídek dodavatelů včetně požadavků na změny již zapsaných nabídek.
Při manuálním ukončení e-aukce je administrátor povinen tuto skutečnost všem účastníkům e-aukce oznámit předem.
IX. Vyhodnocení e-aukce
Po ukončení on-line výběrového řízení vyhlašovatel vyhodnocuje nabídky dodavatelů, jeho rozhodnutí mohou mít následující podobu:
Vyhlašovatel sdělí výsledek e-aukce jednotlivým dodavatelům. Informací o výsledku se rozumí sdělení o výběru nebo nevybrání dodavatele pro uzavření kupní smlouvy (resp. jeho postoupení nebo nepostoupení do dalšího kola on-line výběrového řízení). Toto sdělení musí být dodavatelům odesláno nejpozději do 30-ti dnů od ukončení soutěžního kola. Jako dostatečná podoba vyrozumění se považuje i elektronická forma tohoto sdělení.
X. Platnost a účinnost
Tato Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz jsou v tomto znění v plném rozsahu platná a účinná od 1. 3. 2006 vůči všem účastníkům zde uvedeným.

Souhlas s těmito Pravidly vyjádří dodavatel vyplněním elektronické přihlášky a jejím odesláním vyhlašovateli, resp. poskytovateli.

© nar, sentinet